و مزاجه من تسنیم عینا یشرب بها المقربون
خطبه ۶۴ نهج البلاغه یِ حضرت علی (ع)

در توحید الهی

 

حمد و سپاس ، خداوندى را که پیشى نجسته است صفتى یا حالى از او ، صفت یا حالى دیگر را . بدین معنى ، که اول باشد پیشتر از آنکه آخر باشد و آشکار باشد پیشتر از آنکه نهان باشد . جز او ، هر چه نام وحدت دارد ، اندک و بیمقدار است و جز او هر عزیزى ذلیل است و جز او هر نیرومندى ناتوان است و جز او هر مالکى بنده است و جز او هر دانایى ، نوآموزى است و جز او هر توانایى ، گاه تواناست و گاه ناتوان ، و جز او هر شنوایى ، آوازهاى خفیف و لطیف را نشنود و فریادهاى درشت گوشش را کر کند و هر آواز ، که از او دور باشد نتواند شنید .

جز او ، هر بینایى از دیدن رنگهاى پنهان و اجسام لطیف نابیناست . و جز او ، هر آشکارى در نهان نیست و جز او ، هر نهانى آشکار نباشد . آن چیزها که آفریده نه براى آن است که بر سلطه و قدرت خود بیفزاید و نه به جهت بیم از حوادث روزگار و نه به خاطر یارى جستن در دفع همتایى جنگجو یا شریکى توانگر یا ضدى برترى جوى ، بلکه موجودات همه و همه پروردگان او هستند و بندگانى بى‏مقدار . در اشیاء حلول نکرده ، که توان گفت در درون آنهاست و از آنها دور نیست ، که توان گفت جدا از آنهاست . تدبیر کارها و آفریدن موجوداتى ، که در آغاز آفریده ، او را خسته و مانده نکرده است . و هرگز در آفرینش ناتوان نشده که از آن باز ایستد . در آنچه قضا رانده و مقدر کرده ، شبهه‏اى در او راه نیافته ، بلکه همواره قضایى بوده است استوار و علمى محکم و فرمانى ثابت و برقرار . اوست امید همگان در عین خشم و عقوبت و با وجود نعمتهایى که ارزانى مى‏دارد همگان از او بیمناک‏اند .

۱۳۸٦/۱۱/۱٩ - علی | لینک دائم | پيام هاي ديگران () | Add to Del.icio.us  digg this post  add to google bookmarks  add to technorati   add to shadows  

خوش آمدید
علی


تماس با ما


مطالب پیشین

RSS Feed


add to google bookmarks
add to yahoo bookmarks
add to msn bookmarks
add to my feedster
Subscribe with Bloglines
add to netvibes
add to live

اخبار هک و امنیت