خطبه ۶۳ نهج البلاغه یِ حضرت علی (ع)

در تشویق به عمل صالح

 

از خداى بترسید ، اى بندگان خداى . و پیش از آنکه مرگتان فرا رسد دست به اعمال صالح زنید و با نعمت ناپایدار دنیا ، ثواب ابدى آخرت را به دست آورید . بار سفر بربندید ، که این سفر را به اصرار از شما خواهند . مهیاى مرگ باشید ، که بر سرتان سایه افکنده است . از آن جماعت باشید ، که چون بر آنان بانگ زنند بیدار مى‏شوند و مى‏دانند ، که دنیا جاى درنگ نیست . از این رو ، دنیا را داده‏اند و آخرت را به عوض گرفته‏اند . خداوند سبحان شما را به عبث نیافریده و به هر حال خود رها نکرده است .

میان شما و نعمت بهشت و آتش دوزخ فاصله‏اى جز مرگ نیست ، مرگى که بى‏تردید آمدنى است . و چه کوتاه است مدت عمر تو ، زیرا از گذشت لحظه‏اى ، مى‏کاهد و از رفتن ساعتى ، بنیادش درهم مى‏ریزد . غایبى که گذشت شب و روز به اصرار فرا مى‏خوانندش شتابان بازخواهد گشت . قاصدى که با بشارت رستگارى یا تهدید شوربختى از راه مى‏رسد ، سزاوار است ، که با نیکوترین توشه پذیرایش شوى . [ پس ، از این جهان توشه آخرت بردارید تا خود را از عقوبت روز جزا در امان نگه دارید . ] بنده‏اى از پروردگار خود مى‏ترسد ، که خود به اصلاح حال خویش پردازد و پیش از مرگ توبه کند و بر خواهشهاى نفس خود پیروز گردد . زیرا اجل چهره فرو پوشیده و آرزوها فریبنده و شیطان مهیا و در کمین است تا گناهان را در چشم او بیاراید و به ارتکاب معاصى برانگیزاندش . شیطان آدمى را به توبه امیدوار سازد و او ، بدین وسوسه ، هر بار توبه را به تأخیر اندازد ، تا بناگهان مرگ بر او هجوم آورد ، در حالى که ، از خیال مرگ غافل است . اى حسرتا بر کسى که دستخوش غفلت گردد و روز قیامت زندگى دنیوى او بر ضد او گواهى دهد و زیستن در این جهان او را به شقاوت کشاند . از خداوند سبحان مى‏خواهم ، که ما و شما را در زمره کسانى قرار دهد که نعمت دنیا سرمستشان نمى‏سازد و هیچ هدفى آنان را از فرمانبردارى پروردگارشان باز نمى‏دارد و مرگ سبب پشیمانى و اندوهشان نمى‏شود .

/ 0 نظر / 12 بازدید